cp-water swelling

ยางบวมน้ำ

คุณสมบัติพิเศษ

เป็นอปุกรณ์ก่อสร้างที่เกี่ยวกับระบบป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด ง่ายและสะดวกกว่าวิธีเก่า cp-water swelling ใช้สำหรับติดตั้งรอยต่อโครงสร้างรากฐานในระหว่างรอยเชื่อมต่อของคอนกรีตไม่ว่าจะเป็น ระหว่างคาน ผนัง พื้นเสา พื้นดาดฟ้าทีต้งการป้องกันน้ำรั่วซึมทุกจุด สามารถใช้กับงานโครงสร้างสำเร็จรูปได้อย่างดี เช่น โครงสร้างสะพาน อุโมงค์ ท่อ ห้องใต้ดิน

CP Water Swelling

เป็นอุปกรณก่อสร้างที่เกี่ยวกับระบบการป้องกันการรั่วซึมของน้ำที่มีประสิทธิภามในการปกป้องสูงสุด ในกรณีเมื่อเกิดการรั่วซึมของน้ำขึ้นในแนวต่อคอนกรีต CP Water Swelling จะขยายตัวบวมหรืองพองขึ้นจะแน่นรอยต่อ หรือช่องว่างโดยอัตโนมัติ จนทำให้ไม่สามารถไหลผ่านได้

ใช้สำหรับติดตั้งในรอยต่อของโครงสร้างรากฐาน

ในระหว่างก่อสร้างทุกรอยเชื่อมต่อของคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นคานหรือรอยต่อระหว่างผนัง พ้นเสา โครงคาน หรือดาดฟ้าที่ต้องการป้องกันน้ำรั่วซึมทุกจุด สามารถใช้งานได้ดีกบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น โครงสร้างของสะพาน อุโมงค์ ท่อ ห้องใต้ดิน

ขนาดความกว้างที่เลือกใช้

ความกว้างของวอเตอร์สต๊อปที่จะเลือกใช้ควรดูจากความหนาของคอนกรีตที่จะเท โดยกำหนดไว้ว่าความกว้างของวอเตอร์สต๊อปต้องไม่กว้างกว่าความหนาของคอนกรีต และต้องไม่น้อยกว่า 70% ของคอนกรีตที่จะเท

water proof

related products