cp-rubber waterstop

แถบยางกันน้ำ กั้นรอยต่อคอนกรีต

คุณสมบัติพิเศษ

  • เป็นตัวกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีตอาคาร
  • เชื่อมรอยต่อของคอนกรีตไม่ให้ร้าว
  • เชื่อมรอยต่อถนนคอนกรีต
  • ประสานแนวต่อคอนกรีตที่ต้องหล่อในเวลาต่างกัน

CP Rubber Waterstop

เป็นตัวกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีตอาคาร
อาคารที่มีห้องใต้ดินการป้องกันน้ำซึมย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการก่อสร้าง จุดที่น้ำจะซึมได้ก็คือ รอยต่อของเนื้อคอนกรีตระหว่างพื้นกับกำแพงพื้นกับคาน  กำแพงกับคานและแนวต่อของคอนกรีต การป้องกันด้วยรับเบอร์วอเตอร์สต๊อป ระหว่างรอยต่อคอนกรีต จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เชื่อมรอยต่อของคอนกรีตไม่ให้ร้าว

รอยร้าวของอาคารเป็นปัญหาสำคัญของการคำนวณทางวิศวกรรม โดยเฉพาะช่วงรอยต่อของคอนกรีต  เช่นรอยต่อของพื้นกับคานที่เป็นจุดขยายตัวในการรับน้ำหนักที่ต่างกันหรือรอยต่อกำแพงของอาคารทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือเหลี่ยม  การป้องกันกระทำได้โดยการเสริม“รับเบอร์ วอเตอร์สต๊อป”ตามรอยต่อดังกล่าว

เชื่อมรอยต่อถนนคอนกรีต  รับเบอร์ วอเตอร์สต๊อป” 

จะช่วยรับแนวอัดขยายของคอนกรีตตลอดจนรับน้ำหนักที่จุดของรอยต่อคอนกรีตได้เป็นอย่างดี

ประสานแนวต่อคอนกรีตที่ต้องหล่อในเวลาต่างกัน

ในบางกรณีที่ต้องหล่อคอนกรีตจำนวนมากๆ แต่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในวันเดียวกันได้จะต้องมีการหล่อเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้นหรือทิ้งระยะห่างกันหลายวัน  ระหว่างรอยต่อคอนกรีตจะเป็นจุดเปราะของแผ่นเนื้อคอนกรีต “รับเบอร์  วอเตอร์สต๊อป”  จะเป็นตัวประสานรอยเชื่อมของเนื้อคอนกรีตทั้งสองให้ยึดติดกันแน่นและเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นอย่างดี

การพิจารณาเลือกใช้แถบยางกันน้ำนี้  ควรพิจารณาใช้ระยะก่อนสร้างจะเป็นการดีที่สุด  การที่จะมาแก้ปัญหารั่วซึมหรือการร้าวในระยะที่ไม่ใช้แถบยางกันน้ำในตอนหลัง  จะมีปัญหายุ่งยากและจะใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้แถบยางในระยะแรก แถบยางกันน้ำวอเตอร์สต๊อปนี้แบ่งเป็นแบบใหญ่ ๆ ได้  2  แบบ  คือ

  • แบบไม่มีรูตรงกลาง แบบนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย (Construction joint)  ไม่เหมาะกับการนำไปใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก (Expansion joint)
  • แบบมีรูตรงกลาง แบบนี้จะมีรูกลางซึ่งสามารถยึดขยายออกไปได้อีก โดยไม่ทำให้ฉีกขาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก (Expansion joint)

ขนาดความกว้างที่เลือกใช้

ความกว้างของวอเตอร์สต๊อปที่จะเลือกใช้ควรดูจากความหนาของคอนกรีตที่จะเท โดยกำหนดไว้ว่าความกว้างของวอเตอร์สต๊อปต้องไม่กว้างกว่าความหนาของคอนกรีต และต้องไม่น้อยกว่า 70% ของคอนกรีตที่จะเท

water proof

related products